IZ MOG UGLA Prof. dr. Kemal Dizdarević: Neurohirurgija nema samo operativni aspekt. Ona u fokus stavlja mozak pojedinačnog pacijenta

Operacija kraniofaringeoma kod dječaka od devet godina, načinjena prije nekoliko dana u Saudijskoj Arabiji

Deset posto neurohirurške aktivnosti čini dječija neurohirurgija. Ona dominantno obuhvata tretman razvojnih poremećaja nervnog sistema i mezenhimnih tkiva koja ga štite. Pedijatrijska neurohirurgija kongenitalnih lezija (nastalih u uterusu tokom razvoja ploda) uključuje tretman kraniofacijalnih anomalija (npr. sindrom Crouzon), kranijalnih disrafizama/nesrastanja (npr. encefalokele), kraniosinostoza (rano srastanje sutura lobanje), skrivenog i otvorenog disrafizma kičme (npr. mijelomeningokele, lipomijelomeningokele), te dječijeg hidrocefalusa (nakupljanje i pritisak likvora unutar mozga).

Također, tumori centralnog nervnog sistema su važno poglavlje u okviru pedijatrijske neurohirurgije. Primarni tumori mozga su najčešći solidni dječiji tumori. Jedine učestalije neoplazme dječije dobi su leukemije. Hirurgija epilepsije, uključujući složene procedure intraoperativnog moždanog monitoring i mapiranja, velikim dijelom spada u oblast pedijatrijske neurohirurgije.

Tretmani tumora

Neurohirurška onkologija se primarno odnosi na tretman adultnih, intrinzičkih, neuroepitelijalnih tumora centralnog nervnog sistema. To su tumori koji rastu iz struktura samog mozga i imaju porijeklo iz neuroepitela. U širem smislu neurohirurška onkologija obuhvata i tretman ekstrinzičkih tumora nervnog sistema, odnosno tumora koji rastu unutar lobanje, ali iz struktura izvan moždanog tkiva.

Mikroneurohirurgija, progres u primjeni modaliteta slikovite neurodijagnostike, razvoj slikom vođene neurohirurgije (engl. Image-guided Neurosurgery), te procedure intraoperativnog monitoringa, kao i hirurgija u budnom stanju (engl. Awake Surgery) su poboljšali generalne rezultate neurohirurškog tretmana onkoloških lezija. Dodatno poboljšanje hemoterapije sa uvođenjem temozolomida (Temodal), te razvoj radiohirurgije (Gamma knife, Linearni akcelerator/LINNAC) i bolje razumijevanje molekularne biologije tumora, kao i timski onkološki pristup, značajno su unaprijedili liječenje pacijenata sa neoplazmama nervnog sistema. Dalji napredak u ovoj oblasti je usko povezan sa razvojem i primjenom spoznaja bazične onkologije.

Funkcionalna neurohirurgija implicira hirurški pristup bolu, epilepsiji, spasticitetu, psihičkim poremećajima, te poremećajima pokreta (engl. Movement Disorders). Ablativne procedure, kojima se producira morfološka lezija u nervnom sistemu, su nekada bile vrlo prominentne. Danas je ablacija uglavnom zamijenjena stimulacijom pojedinih centara i dijelova nervnog sistema što označavamo pojmom duboka moždana i spinalna stimulacija (engl. Deep Brain and Spinal Cord Stimulation).

PROČITAJTE  IZ MOG UGLA Odakle dolazi ljudska brutalnost? Samo nekoliko gena dijeli modernog čovjeka od neandertalca

Neuromodulacija je postala integralni dio funkcionalne neurohirurgije, a odnosi se na korištenje genske terapije, bioloških vektora, različitih farmakoloških sredstava i hirurških procedura kojima se modulira funkcija nervnog sistema. Ona nudi tretman i pacijentima sa neurodegenerativnim i psihijatrijskim bolestima.

Savremena neurovaskularna hirurgiju (cerebrovaskularna hirurgija) je etablirana od strane Mahmud Gazi Yasargila i do ranih devedesetih godina prošlog stoljeća uglavnom je obuhvatala mikrohirurgiju vaskularnih morfoloških lezija (uključujući ‘clipping’ aneurizmi). Diseminiranje endovaskularne tehnike, u zadnje dvije decenije, značajno je promijenilo način djelovanja i doseg neurovaskularne hirurgije.

Danas se većina jednostavnih intrakranijalnih aneurizmi, u medicinski razvijenim zemljama, tretira endovaskularnim putem (engl. coiling). Ovaj tretman je rezultat timskog rada neurovaskularnih hirurga, interventnih neuroradiologa i neurologa. Pored aneurizmi, posebno stražnje cirkulacije, vaskularne malformacije i okluzivne cerebrovaskularne bolesti mogu se tretirati endovaskularnim pristupom (stent, preusmjerenje protoka, embolizacija, angioplastika).

Teška povreda glave ostaje glavni uzrok smrti i nesposobnosti mlađih adulta i djece. Adekvatnom i neodložnom neurohirurškom intervencijom u okviru neurotraumatologije, te upotrebom sofisticiranog monitoringa i primjenom savremenih metoda perioperativnog tretmana u neurohirurškoj intenzivnoj jedinci značajno je poboljšan ishod liječenja teško traumatiziranih pacijenata.

Neurotraumatologija obuhvata i operativni tretman različitih povreda kičme i kičmene moždine, kao i upotrebu intrumentacije kičme radi stabilizacije i fiksiranja prijeloma i nestabilnosti kičmenog stuba. Ovaj drugi segment neurotraumatologije je područje preklapanja neurohirurgije sa aktivnostima općih traumatologa i ortopeda.

Hirurgija baze lobanje je etablirana kao posebna neurohirurška disciplina krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća. Osnovu razvoja hirurgije baze lobanje predstavlja razvoj mikroneurohirurške tehnike i ovladavanje čitavim spektrom kompleksnih kranijalnih pristupa radi odstranjenja složenih morfoloških lezija u i oko baze kranijuma, kao i razvoj rekonstruktivne hirurgije glave, te tehnološki napredak koji implicira slikom vođenu hirurgiju, neuronavigaciju i stereotaksičnu radiohirurgiju.

Ovi preduslovi su omogućili da se u neurohiruršku praksu inkorporira složeni postupak odstranjenja tumora i drugih morfoloških lezija koje involviraju bazu lobanje, ali i intrakranijalni i ekstrakranijalni kompartment glave, te visceralni kranijum (orbita, nosna duplja, zračni sinusi) i kraniocervikalnu junkciju (spoj glave i vrata).

PROČITAJTE  IZ MOG UGLA Prof. dr. Kemal Dizdarević: Ljudski mozak je najkompleksniji komad materije u nama poznatom univerzumu

Također, tehnika hirurgije baze lobanje omogućava pouzdan atak na kompleksne lezije locirane isključivo intrakranijalno na donjoj strani mozga i to korištenjem složenih hirurških pristupa. Najčešći ekstrinzički tumori centralnog nervnog sistema, kao što su bazalni meningeomi, hipofizni adenomi, vestibularni švanomi (akustični neuromi) i kraniofaringeomi, postali su uobičajene i operabilne lezije neurohirurgu koji utilizira tehniku hirurgije baze lobanje. Pošto se ova tehnika koristi i u tretmanu morfoloških lezija ekstrakranijalnog kompartmenta glave sa ili bez prodora intrakranijalno-intraduralno (ispod tvrde ovojnice mozga), neurohirurg usko saradjuje sa neuro-otologom (otorinolaringologom), plastičnim i posebno maksilofacijalnim hirurgom.

Preklapanje neurohirurgije, ortopedije i traumatologije

Dodatni tretmani, uključujući sofisticiranu radiohirurgiju (Gamma knife, Cyberknife, Novalis sa mikro-multi-kolimatorima) i frakcioniranu stereotaktičnu radioterapiju (Linearni akcelarator), značajno su poboljšali ishod liječenja pacijenata sa intrakranijalnim tumorima, posebno tumorima baze lobanje.

Spinalna hirurgija je najveća subspecijalnost u okviru neurohirurgije i u većini neurohirurških centara čini oko polovine operativnog rada. Obuhvata problematiku koja se odnosi na spinalne tumore (primarne i sekundarne), spinalnu trauma, spinalnu bol i degenerativne bolesti kičme. Spinalna hirugija se razvila unutar neurohirurgije, ali je danas područje preklapanja i odgovornosti neurohirurga, ortopeda i traumatologa.

Unutar spinalne hirurgije ortopedima primarno pripada kongenitalna skolioza, trauma kičme je primarna ingerencija spinalnih traumatologa, dok su sva ostala područja spinalne hirurgije primarna sfera djelovanja neurohirurga.

Neurohirurški perioperativni tretman u intenzivnoj jedinici je integralni dio neurohirurgije. Neurohirurgija nema samo operativni aspekt, već se u okviru ove složene specijalnosti pacijenti liječe i u zaštićenom okruženju neurointezivne jedinice, koja u fokus interesa stavlja mozak pojedinačnog pacijenta. Neurohirurgija uključuje i perioperativni tretman i kompleksni monitoring teških pacijenata sa različitim neurosupstratima.